مشخصات : بتني دو قوسي، حجم كل مخزن در ارتفاع 5/171 متر از سطح دريا 290 ميليون متر مكعب، طول تاج : 265 متر، عرض سد در پي : 20متر، عرض سد در تاج : 6 متر، ارتفاع از كف: 128 متر

كارفرما : وزارت نيرو

سال اجرا : 62 – 72